VAD VILL KUNGSBACKAS POLITIKER I MILJÖ- och NATURFRÅGOR?

EN ENKÄT INFÖR VALET 2022      
Med 7 dagar kvar till valet den 11:e sep har Naturskyddsföreningen i Kungsbacka har tagit tempen på partierna i miljöfrågor som direkt berör invånarna i kommunen. 

Tabell 1: Svar på ja/nej frågor av de partier som svarade

Av kommunfullmäktiges partier svarade inte ca en tredjedel av de representerade partierna.
De partier som inte svarade var L, SD, KD och Kungsbackaborna. Bryr dem sig alls om miljöfrågor?

Naturskyddsföreningen noterar att partiet (L) som innehar posten som ordförande för Teknik, och partiet (Kd) som innehar posten som vice ordförande för Miljö och Hälsa inte svarat. Bägge dessa nämnder får anses ha stort inflytande över den lokala miljöpolitiken.

Tabell 2: Värderade svaren i fritext, max 20 poäng per fråga.

Ju bättre Naturskyddsföreningen i Kungsbacka ansåg att förslagen var för klimat, biologisk mångfald och mot övergödning ju fler poäng blev det. Max poäng var 20 per fråga.

Förutsättningarna för enkäten var följande:
– Frågorna ställdes till de partier som röstades in i kommunfullmäktige i förra valet 2018, alltså M, C, L, KD, S, C, MP, SD, Kungsbackaborna (KB).
– Partierna hade en dryg månad på sig att svara. Enkäten lämnades ut i maj 2022.
– Flertalet partier bekräftade att de mottagit enkäten, utom SD och KD.
– Denna typ av enkät är något som många lokala Naturskyddsföreningar gör i sina hemkommuner inför kommunvalet.
– Enkäten var utformad med både ja/nej-frågor och frågor för fritext. Det var nio frågor med ja och nej och fyra fritextfrågor.
Svaren på de fyra senare värderades sedan i en skala från 0–20 poäng/fråga.

Våra slutsatser

Slutsatser som kan dras av svaren ovan är att det råder enighet bland de större partierna för att bygga en ny Onsalaväg, att skydda tätortsnära natur och att försöka få del av det statliga bidraget som kallas Klimatklivet. Det innebär att Kungsbacka ska få fler skyddade naturområden framöver? Hur passar det ihop med att exploatera naturområden i Fors och Varlaberget?

Alla vill också skydda jordbruksmark från exploatering, och det öppnar ju upp frågor kring var det då ska byggas? Samma partier som vill skydda våtmarker och jordbruksmark vill också bygga en ny väg i Onsala…

Centerpartiet som gärna vill ha en miljövänlig framtoning vill inte ha ett starkare strandskydd, vill inte skydda fler våtmarker eller ha fler åtgärder för att stoppa övergödning i t ex Rolfsån. De vill heller inte ha en planering kring en ökad biologisk mångfald eller kräva att nedhuggna träd ersätts med flera nya på tätortsnära mark. Mycket av detta hittas även i svaren från (M). (M) är också det parti som lyfter bil och p-platser i flera svar som lösningar.

Slutsatsen blir utifrån enkätsvaren att de två borgliga partierna som svarat tar ställning mot många av de hjärtefrågor som Naturskyddsföreningen står för. Det som skiljer dem åt är att (C) har bättre idéer om hur den usla naturvårdsrankningen ska kunna förbättras under kommande år t ex genom att låta delar av kommunens gräsmarker vara oklippta.

Vad gäller oppositionens partier kan man dra slutsatsen att de socialdemokratiska fritextsvaren är genomgående svaga och luddiga. Deras svar på de nio första följs inte upp på ett konstruktivt sätt. Deras svar är ibland inte kopplade till frågorna. Vänsterpartiets resultat i fritextfrågorna tyngs av att de inte svarat på en fråga om vilka initiativ de tagit i dessa frågor under den rådande valperioden. Varför vet vi inte.

Det parti som har de mest genomarbetande svaren är (MP), vilket kan ligga i sakens natur?
Partiet har genomtänkta svar kring hur kollektivåkandet ska öka, vilka politiska initiativ de tagit de senaste fyra åren och hur tillgängligheten ska öka till våra tätortsnära naturområden.

 

Naturskyddsföreningen anser att Miljöpartiet genom sina svar visat på en riktning som ligger närmast den som Naturskyddsföreningen står för både lokalt och för landet som helhet.
Flera bra förslag nämns också från olika håll och det gäller direktbussar till Göteborg från t ex Onsala, bättre kollektivtrafik söderut och skydd av tätortsnära natur och jordbruksmark.

Men generellt sätt rätt så tunna, slarvigt formulerade och oengagerade svar på frågorna. Också en del missuppfattningar i svaren vad som är miljövård och vad som är naturvård. Att tex vara för en väg som skär genom ett jordbrukslandskap med våtmarker och skyddade arter, samtidigt som man är för våtmarker och biologisk mångfald gör att man undrar över kunskapsnivån i dessa frågor. Bilens avgaspåverkan med ökad övergödning förbises också i detta sammanhang.

 

Bifogad förklaring till fråga 1–9 och frågeställningar.

Frågeställningar fråga 10–13. Fritext, max 200 tecken/fråga

  1. Har ditt parti under den gångna mandatperioden tagit några initiativ kring klimat, biologisk mångfald eller för att skydda våtmarker? Nämn i så fall tre.
  2.  Hur vill ditt parti verka för att andelen invånare som åker kollektivt ska öka?
  3. Hur vill ditt parti öka tillgängligheten till naturskyddade områden i kommunen?
  4. I Naturskyddsföreningens rankning 2018 över Sveriges bästa naturvårdskommuner hamnade Kungsbacka på plats 153 av 210. Vilka tre åtgärder vill ni genomföra för att förbättra den placeringen?

Kommentera

One thought on “VAD VILL KUNGSBACKAS POLITIKER I MILJÖ- och NATURFRÅGOR?

  1. Tack för en bra sammanställning! Bedrövligt hur lågt både engagemang och kunskapsnivå kring miljö och klimat ligger hos politikerna i Kungsbacka.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.